HVN: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 03 Tháng Năm 2024 09:16:00

HVN: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240503_20240503-HVN-TB-NDKCC-tham-du-DHDCDTN-2024.pdf