TPC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 26 Tháng Tư 2024 19:00:00

TPC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240426_20240426-TPC-Bien-ban-nghi-quyet-DHDCD-2024.pdf