DPG: Thông báo điều chỉnh nội dung tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 26 Tháng Tư 2024 19:48:00

DPG: Thông báo điều chỉnh nội dung tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương thông báo điều chỉnh nội dung tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240426_20240426-DPG-CBTT-dieu-chinh-bo-sung-noi-dung-to-trinh-DHDCD-thuong-nien-nam-2024_signed.pdf