BMS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 25 Tháng Tư 2024 19:40:00

BMS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024


Tài liệu đính kèm
 194330_Tong_Giam_doc.V1.pdf
 194332_ng_nien_nam_2024.pdf
 194334_ng_nien_nam_2024.pdf
 194336_ua_Ban_Kiem_soat.pdf
 194343_ng_nien_nam_2024.pdf
 194347_oi_dong_quan_tri.pdf