VNL: Nghị quyết, Biên bản họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 24 Tháng Tư 2024 16:17:00

VNL: Nghị quyết, Biên bản họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Logistics Vinalink thông báo Nghị quyết, Biên bản họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240424_20240424-VNL-BB-NQ-TAI-LIEU-DHDCDTN-2024_compressed.pdf