IFS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 23 Tháng Tư 2024 08:04:00

IFS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024


Tài liệu đính kèm
 081833_ESULTS_IN_2023ID.pdf
 081835_M_PHIEUAGM2024ID.pdf
 081837_ERVISORY_BOARDID.pdf
 081840_HAM_DU_AGM2024ID.pdf
 081842_HE_BOM_IN_2023ID.pdf
 081845_NESS_PLAN_2024ID.pdf
 081847_IVITY_EXPENSESID.pdf
 081848_CO_DONGAGM2024ID.pdf
 081850_ON_OF_DIVIDENDID.pdf
 081852_TEMENT2023__VNID.pdf
 081857_eeting_MinutesID.pdf
 081900__KEY_PERSONNELID.pdf