VTB: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 22 Tháng Tư 2024 15:34:00

VTB: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình thông báo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240422_20240420-VTB-NQ-BB-DHDCD-TN-nam-2024.pdf