BTN: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 22 Tháng Tư 2024 10:21:00

BTN: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTN của CTCP Đầu tư Bitco Bình Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/05/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024; Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023; Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và phương án năm 2024; Thù lao, lương thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo;
          - Nội dung họp: Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.
          - Thời gian họp: Dự kiến sẽ được Công ty thông báo cụ thể