X20: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 19 Tháng Tư 2024 15:08:00

X20: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu X20 của CTCP X20 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 12/06/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 35 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua: Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, kết quả hoạt động năm 2023; định hướng hoạt động năm 2024 và nhiệm ký 2024-2029;
+ Thông qua: Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029;
+ Thông qua: Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, kết quả hoạt động năm 2023; định hướng hoạt động năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029;
          - Nội dung họp: + Thông qua: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
+ Thông qua: Tờ trình của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận 2023;
+ Thông qua: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
+ Thông qua: Tờ trình Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
          - Nội dung họp: + Thông qua: Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; đề cử nhân sự giới thiệu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;
+ Nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).