LPB: Tờ trình về một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 19 Tháng Tư 2024 13:53:00

LPB: Tờ trình về một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt công bố Tờ trình về một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240419_20240417-LPB-TTr-ve-mot-so-khac-thuoc-tham-quyen-DHDCD.pdf