VIP: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (có Tài liệu bổ sung)

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 19 Tháng Tư 2024 14:00:00

VIP: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (có Tài liệu bổ sung)

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO thông báo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (có Tài liệu bổ sung) như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240419_20240418-VIP-CBTT-Bo-sung-tai-lieu-da-thong-qua-cua-BB-NQ-DHDCD-thuong-nien-nam-2024_0001.pdf