LPB: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 19 Tháng Tư 2024 13:39:00

LPB: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt thông báo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240419_20240419-LPB-Bien-ban-hop-DHDCD-2024-CA.pdf
 20240419_20240419-LPB-Nghi-quyet-DHDCD-2024-CA.pdf