DNM: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 17 Tháng Tư 2024 11:35:00

DNM: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNM của TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/05/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại thành phố Đà Nẵng (Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông)
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (chi tiết tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông)