BCE: CBTT Biên bản họp, Nghị quyết và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 12 Tháng Tư 2024 15:49:00

BCE: CBTT Biên bản họp, Nghị quyết và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương thông báo Biên bản họp, Nghị quyết và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240412_20240412-BCE-Nghi-quyet-DHCDTN.pdf