BTN: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 12 Tháng Tư 2024 11:56:00

BTN: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

.


Tài liệu đính kèm
 120056_am_gia_DHCD_2024.pdf