CAD: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 10 Tháng Tư 2024 15:55:00

CAD: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAD của CTCP Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, thông qua phương án sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Theo thông báo trong thư mời của Công ty
          - Thời gian họp: Theo thông báo trong thư mời của Công ty