X20: Công bố thông tin về việc triệu tập tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 09 Tháng Tư 2024 14:23:00

X20: Công bố thông tin về việc triệu tập tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

.


Tài liệu đính kèm
 143702_g_nam_2024signed.pdf