VIP: CBTT sửa đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 09 Tháng Tư 2024 11:10:00

VIP: CBTT sửa đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO thông báo sửa đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240409_20240408-VIP-CBTT-sua-doi-bo-sung-tai-lieu-DHDCD-thuong-nien-2024.pdf