HDB: Thông báo công văn của UBCKNN về tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 của HDB

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 08 Tháng Tư 2024 17:38:00

HDB: Thông báo công văn của UBCKNN về tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 của HDB

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thông báo công văn của UBCKNN về tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 của HDB như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240408_20240408-HDB-CBTT-chap-thuan-UBCKNN-ket-qua-chao-ban-TP-ra-cong-chung-Dot-1.pdf