BIC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 05 Tháng Tư 2024 18:07:00

BIC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240405_20240405-BIC-Nghi-quyet-va-Bien-ban-DHDCD-2024.pdf