CVPB2320: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 05 Tháng Tư 2024 18:26:00

CVPB2320: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVPB01MBS23CE (mã CK:CVPB2320) do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240405_20240405-CVPB2320-QD-huy-niem-yet-CW-do-dao-han.pdf