CTG: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 05 Tháng Tư 2024 17:09:00

CTG: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240405_20240405-CTG-Tai-lieu-hop-DHDCD-thuong-nien-2024-va-nhiem-ky-2024-2029_Signed.pdf