HU1: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 05 Tháng Tư 2024 14:03:00

HU1: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240405_20240404-HU1-CBTT-tai-lieu-hop-dhcd-thuong-nien-2024.pdf