TSB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 05 Tháng Tư 2024 15:11:00

TSB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TSB của CTCP Ắc quy Tia Sáng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/04/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền:
          - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
          - Tỷ lệ thực hiện: 5,56%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 556 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/04/2024
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng, địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/04/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.