EIB: Chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 05 Tháng Tư 2024 10:56:00

EIB: Chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam thông Đèo Cả thông báo chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240405_20240404-EIB-Chuong-trinh-va-Tai-lieu-hop-DHDCD-TN-2024_compressed.pdf.crdownload