PV2: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 04 Tháng Tư 2024 16:49:00

PV2: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2024

.


Tài liệu đính kèm
 170537_m_du_DHCD_sighed.pdf
 170538_t_01_HDQT_sighed.pdf
 170539_at_thuong_sighed.pdf