PTX: Thông báo thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 04 Tháng Tư 2024 17:45:00

PTX: Thông báo thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024

.


Tài liệu đính kèm
 175216_idiadiemhopdhdcd.pdf
 175218_tinbatthuong.pdf.pdf