ACS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 04 Tháng Tư 2024 09:29:00

ACS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ACS của CTCP Xây lắp Thương mại 2 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Địa điểm tổ chức họp: CTCP Xây Lắp Thương Mại 2 - 36 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. HCM
          - Thời gian họp: Chậm nhất ngày 30/06/2024