CSTB2319: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 04 Tháng Tư 2024 09:21:00

CSTB2319: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.STB.VND.M.CA.T.2023.3 (mã CK: CSTB2319) của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT với nội dung như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240404_20240403-CSTB2319-QD-huy-niem-yet-do-dao-han-CW.pdf