CTS: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 03 Tháng Tư 2024 10:39:00

CTS: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam thông báo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240403_20240403-CTS-CBTT-CBTT-BBH-Nghi-quyet-DHDCD-thuong-nien-2024.pdf