CTS: Cập nhật, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 02 Tháng Tư 2024 15:38:00

CTS: Cập nhật, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam công bố cập nhật, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240402_20240402-CTS-CBTT-cap-nhat-bo-sung-tai-lieu-DHDCD-thuong-nien-2024.pdf