STK: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 01 Tháng Tư 2024 17:19:00

STK: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau: 


Tài liệu đính kèm
 20240401_20240401-STK-CBTT-thay-doi-so-luong-co-phieu-co-quyen-bieu-quyet-dang-luu-hanh.pdf