BKG: CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 01 Tháng Tư 2024 15:59:00

BKG: CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam thông báo Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240401_20240330-BKG-Tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-2024.pdf