LPB: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 28 Tháng Ba 2024 14:28:00

LPB: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240328_1.-20240327-LPB-CBTT-NQ-137A-vv-KH-to-chuc-DHDCD-2024.pdf
 20240328_10.-20240327-LPB-CBTT-TTr-882-phuong-an-tang-von-dieu-le.pdf
 20240328_11.-20240327-LPB-CBTT-TTr-54-vv-sua-doi-bs-mot-so-nd-cua-QC-to-chuc-HD-cua-BKS.pdf
 20240328_12.-20240327-LPB-CBTT-TTr-53-vv-de-xuat-ds-cac-to-chuc-kiem-toan-doc-lap-nam-2025.pdf
 20240328_13.-20240327-LPB-CBTT-TTr-883-vv-sua-doi-bs-03-van-ban.pdf
 20240328_14.-20240327-LPB-CBTT-TTr-884-Thu-lao-cho-HDQT-va-BKS.pdf
 20240328_15.-20240327-LPB-CBTT-TTr-56-vv-mien-nhiem-chuc-danh-TV-BKS.pdf
 20240328_16.-20240327-LPB-CBTT-TTr-885-Mot-so-noi-dung-khac-thuoc-tham-q-cua-DHDCD.pdf
 20240328_17.-20240327-LPB-CBTT-du-thao-The-le-BQ-tai-cuoc-hop-DHDCD.pdf
 20240328_18.-20240327-LPB-CBTT-du-thao-Nghi-quyet-NQ-DHDCD.pdf
 20240328_19.-20240327-LPB-CBTT-du-thao-bien-ban-DHDCD.pdf
 20240328_2.-20240327-LPB-CBTT-TB-moi-hop-DHDCD-2024..pdf
 20240328_20270324-LPB-CBTT-tai-lieu-hop-DHDCD-thuong-nien-nam-2024.pdf
 20240328_3.-20240327-LPB-CBTT-Giay-dk-tham-du-UQ-tham-du-DHDCD-2024.pdf
 20240328_4.-20240327-LPB-CBTT-Chuong-trinh-du-kien.pdf
 20240328_4.1.-20240327-LPB-CBTT-The-BQ.pdf
 20240328_4.2.-20240327-LPB-CBTT-Phieu-BQ.pdf
 20240328_5.-20240327-LPB-CBTT-DT-QC-to-chuc-DHDCD.pdf
 20240328_6.-20240327-LPB-CBTT-Bao-cao-cua-HDQT-ve-KQ-hoat-dong-nam-2023.pdf
 20240328_7.-20240327-LPB-CBTT-BC_52-vv-thuc-hien-nhiem-vu-quyen-han-duoc-giao-dinh-huong-cua-BKS.pdf
 20240328_8.-202040327-LPB-CBTT-BCTC-kiem-toan-nam-2023.pdf
 20240328_9.-20240327-LPB-CBTT-TTr-881-PA-phan-phoi-loi-nhuan.pdf