YTC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 26 Tháng Ba 2024 13:45:00

YTC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

.


Tài liệu đính kèm
 140207_g_chot_ds_signed.pdf