VIP: Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 26 Tháng Ba 2024 14:55:00

VIP: Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240326_20240325-VIP-CBTT-thong-bao-moi-hop-va-tai-lieu-DHDCD-thuong-nien-nam-2024_0001.pdf