BMN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 18 Tháng Ba 2024 09:34:00

BMN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMN của Công ty Cổ phần 715 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận; Báo cáo tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường CTCP 715, địa chỉ: số 404A, khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
          - Thời gian họp: TCPH thông báo trong thư mời họp