BRR: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 15 Tháng Ba 2024 15:43:00

BRR: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BRR của CTCP Cao su Bà Rịa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: CTCP Cao su Bà Rịa – QL 56, Ấp Đức Trung, xã Bình Ba, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
          - Thời gian họp: Tháng 04/2024, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời