FUCVREIT: Thông báo về ngày ĐKCC tổ chức ĐHNĐT thường niên NTC 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 14 Tháng Ba 2024 16:26:00

FUCVREIT: Thông báo về ngày ĐKCC tổ chức ĐHNĐT thường niên NTC 2023

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC tổ chức ĐHNĐT thường niên NTC 2023 của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240314_20240314-FUCVREIT-TB-NDKCC-thuc-hien-quyen-tham-du-DHNDT-nam-tai-chinh-2023.pdf