ABB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 14 Tháng Ba 2024 14:01:00

ABB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông


Tài liệu đính kèm
 141933_at_dong_nam_2024.pdf
 141934_HE_LE_BIEU_QUYET.pdf
 141934_OD_and_SB_member.pdf
 141934_e_thanh_vien_BKS.pdf
 141934_ieu_tap_hop_DHCD.pdf
 141935__KINH_DOANH_2023.pdf
 141935__KINH_DOANH_2024.pdf
 141935_ng_trinh_nghi_su.pdf
 141935_474968_B__Agenda.pdf
 141935_fit_distribution.pdf
 141936_nd_Plan_for_2024.pdf
 141936_endence_or_proxy.pdf
 141936_966_VOTING_RULES.pdf
 141936_INH_HUONG_2024_3.pdf
 141936_n_phoi_LNST_2023.pdf
 141937_PUY_QUYEN_DU_HOP.pdf
 141938_HI_QUYET_DHDCD_1.pdf
 141938_uneration_Report.pdf
 141939_GSM_RESOLUTION_1.pdf
 141940_De_xuat_cho_2024.pdf
 141941_tions_for_2024_2.pdf
 141941_e_of_GMS_meeting.pdf