BIC: CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 14 Tháng Ba 2024 11:00:00

BIC: CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240314_20240314-BIC-Tai-lieu-hop-DHDCD-2024.pdf