NST: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 13 Tháng Ba 2024 14:20:00

NST: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NST của CTCP Ngân Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26 tháng 04 năm 2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Ngân Sơn – Số 01, đường TS1, khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
          - Nội dung họp: + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024 và chương trình công tác năm 2024, nhiệm kỳ 2024-2029;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024 và chương trình công tác năm 2024, nhiệm kỳ 2024-2029;
          - Nội dung họp: + Thông qua các tờ trình:
· Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
· Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
· Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2024;
· Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2024;
· Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.