HU1: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 13 Tháng Ba 2024 09:47:00

HU1: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240313_20240312-HU1-TB-NDKCC-to-chuc-dhcd-thuong-nien-2024.pdf