VTH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 11 Tháng Ba 2024 14:54:00

VTH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTH của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2024 (Thời gian chính thức TCPH sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái, KCN Biên Hòa 1, đường số 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.