LHG: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 08 Tháng Ba 2024 18:04:00

LHG: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Long Hậu như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240308_20240308-LHG-TB-NDKCC-to-chuc-DHDCD-thuong-nien-nam-2024.pdf