BRR: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 07 Tháng Ba 2024 17:56:00

BRR: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

.


Tài liệu đính kèm
 180642_DS_DHCD_2024_BRR.pdf