BKG: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 05 Tháng Ba 2024 11:26:00

BKG: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240305_20240304-BKG-TB-ngay-DKCC-to-chuc-DHDCD-TN-2024.pdf