WCS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 05 Tháng Ba 2024 10:11:00

WCS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu WCS của CTCP Bến xe Miền Tây như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 19/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây, địa chỉ: 395 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
          - Nội dung họp: - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Bảo cáo hoạt động của Ban kiểm sát năm 2023.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toan năm 2023.
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, thù lao của HĐQT, BKS, tiền thưởng cho người quản lý và người lao động năm 2024.
          - Nội dung họp: - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).