CST: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 01 Tháng Ba 2024 14:19:00

CST: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CST của CTCP Than Cao Sơn - TKV như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Nội dung họp thảo luận và biểu quyết thông qua:
+ Chương trình đại hội;
+ Quy chế đại hội;
+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024; Kế hoạch ĐTXD năm 2024; Thông qua hợp đồng, giao dịch (nếu có) của Công ty năm 2024 theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Phương hướng nhiệm vụ về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
+ Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán;
          - Nội dung họp: + Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2023 – Phương án tăng vốn điều lệ công ty; Kế hoạch trả cổ tức năm 2024;
+ Báo cáo mức chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
          - Nội dung họp: + Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về: Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty; Báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2023;
+ Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp số 1 tầng 1, Văn phòng Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV, tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04 năm 2024