BIO: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 01 Tháng Ba 2024 14:24:00

BIO: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BIO của CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ủy ban Kiểm toán nội bộ;
+ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 của Tổng Giám đốc;
+ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau trong Giấy mời họp Đại hội
          - Thời gian họp: Dự kiến 26/04/2024